Zpracovatelská smlouva

V platnosti od 5. 2. 2023


Tato Zpracovatelská smlouva je dodatkem Obchodních podmínek mezi Poskytovatelem (Voltaico s.r.o.) a Uživatelem.1. Základní pojmy

 1. Pojmy „Poskytovatel“, „Uživatel“, „Smlouva“, „Aplikace“, „Účet“ mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky. Termíny "GDPR", "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření", mají stejný význam, který definují Podmínky ochrany osobních údajů.
 2. Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních dat obchodních partnerů Uživatele v souladu s požadavky GDPR.
 3. Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů Uživatele zpracovatelem, Uživatel je správcem těchto údajů.
 4. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Uživatele. Tento souhlas může Uživatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem.

2. Data zpracovávaná Poskytovatelem

 1. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování Aplikace a poskytnutí podpory Uživateli při používání aplikace v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Aplikace zakázáno.
 2. Uživatel do Aplikace o svých obchodních partnerech vloží osobní údaje typu: jméno, příjmení, název společnosti, fakturační adresa, kontaktní údaje, podnikatelské údaje (IČO, DIČ) a to výhradně prostřednictvím dokumentů (soubory PDF, PNG, JPG apod.) určených pro ověření recenze Uživatele vložené do Aplikace

3. Jak Poskytovatel data zpracovává

 1. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v čl. 3.1 těchto podmínek. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.
 2. Poskytovatel nebude dále žádné osobní údaje poskytnuté Uživatelem poskytovat dalším subdodavatelům vyjma subdodavatelů poskytujících technické řešení provozu Aplikace (serverhosting)
 3. Poskytovatel se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude zabezpečeno následujícími způsoby:
  • Poskytovatel přijal a bude održovat technická a další opatření, která snižují míru rizika neoprávněného nebo nahodilého přístupu k údajům, jejich zničení, změně nebo ztrátě
  • Oprávněné osoby Poskytovatele zpracovávající osobní údaje dle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích nebo bezpečnostních opatřeních, jejichž vyzrazení a zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. Poskytovatel zároveň zajistí prokazatelné zavázání oprávněných osob k této povinnosti a zajistí, že tato povinnost bude trvat i po skončení pracovněprávního či jiného obdobného vztahu k Poskytovateli.
  • Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

4. Smazání dat

 1. Uživatel má právo kdykoliv požádat Poskytovatele o smazání dat vložených do Aplikace, které jsou součástí této Zpracovatelské smlouvy (smlouvy s obchodním partnerem Uživatele)
 2. Poskytovatel se zavazuje údaje, které jsou součástí této Zpracovatelské smlouvy (smlouvy s obchodním partnerem Uživatele ve formátech PDF, PNG či JPG a JPEG) odstranit neprodleně po jejich ověření oprávněnou osobou pro označení věrohodnosti recenzí v Aplikaci

5. Ostatní

 1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.