Ochrana osobních údajů

V platnosti od 5. 2. 2023
1. Základní pojmy

 1. Pojmy „Poskytovatel“, „Uživatel“, „Smlouva“, „Aplikace“, „Účet“ mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky
 2. Poskytovatel a Uživatel spolu uzavřeli Smlouvu tím, že Uživatel odsouhlasil obchodní podmínky zveřejněné na adrese https://voltaico.cz/obchodni-podminky/ při využití Aplikace Poskytovatele
 3. V rámci uzavřeného právního vzathu bude Poskytovatel správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a taktéž pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
 4. Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.

2. Osobní údaje, které Poskytovatel o Uživateli spravuje

 1. Pro poskytnutí služeb Aplikace a její podpory jde o tyto údaje:
  • E-mail - přihlašovací jméno uživatele či identifikátor uživatele pro vložení recenze
  • Heslo - pro ověření přihlášení uživatele
  • Identifikační číslo (IČO) – pokud ho Uživatel má - povinný údaj na fakturách
  • Daňové identifikační číslo (DIČ) – povinný údaj na fakturách u identifikovaných osob, plátců DPH
  • Fakturační adresa – povinný údaj na faktuře
  • Telefonní číslo - pro ověření recenze či ověření účtu Uživatele
  • Technické údaje - odkud uživatel přišel na web Poskytovatele
  • IP adresa - provozní důvody
  • Odpovědi Uživatele na ankety provozovatele sloužící ke zlepšování Aplikace
  • Elektronickou korespondenci s uživatelskou podporou - e-mail, chat nebo přímo v Aplikaci
  • Záznamy o chování a činnosti Aplikace - mohou obsahovat i záznamy o činnosti Uživatele v jeho účtu v Aplikaci
 2. Další údaje, které o sobě do svého uživatelského účtu v Aplikaci Uživatel zadá při jejím používání. Jde například o informace o svém systému pro fungování technického rozhrání (API), informace vložené do reakcí na poptávky služeb Uživatele apod.
 3. Poskytovatel používá v rámci svých služeb pouze takzvané technické cookies, které jsou nutné pro správné fungování aplikace
 4. Údaje o obchodních partnerech uživatele a nakládání s nimi ze strany Poskytovatele popisuje Zpracovatelská smlouva

3. Jak poskytovatel data zpracovává

 1. Zpracování osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
 2. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Poskytovatele (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace), které již Uživateli poskytl. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.
 3. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. S každým takovým subdodavatelem má Poskytovatel uzavřenou smlouvu zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této zpracovatelské smlouvě. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této zpracovatelské smlouvy.
 4. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na https://voltaico.cz/subdodavatele
 5. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu Uživatele jeho data třetím stranám ke komerčním účelům. Tento souhlas může Uživatel dát například zaškrtnutím formulářového prvku v aplikaci, v emailu, nebo jiné komunikaci s Poskytovatelem.
 6. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

4. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.
 2. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na e-mailové adrese jsme@voltaico.cz.
 3. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 4. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

5. Smazání dat

 1. Po ukončení poskytování plnění na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem — typicky tím, že Uživatel zruší svůj účet — je Poskytovatel povinen vymazat data účtu Uživatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 2. Data uživatelského účtu se mažou ihned s ukončením poskytování plnění Smlouvy.
 3. Do třicet (30) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele i ze záloh aplikace.
 4. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.
 5. Poskytovatel po ukončení plnění na základy Licenční smlouvy uchovává následující data: Emailová adresa majitele účtu (pouze pro případný nutný kontakt, nebude použita pro žádné marketingové účely).