Obchodní podmínky

V platnosti od 5. 2. 2023
Registrací na Voltaico.cz, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Voltaico s.r.o. stanovenými pro využívání služeb serveru Voltaico.cz. Obchodní podmínky se stávají závaznými okamžikem registrace, vytvořením recenze či jiným využitím aplikace, při kterém je vyžadován souhlas s těmito podmínkami.

1. Základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost Voltaico s.r.o., se sídlem nám. Tržní 153/6, Liberec, 460 01, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem po spisovou značkou C 49978, IČO: 17934877, DIČ: CZ17934877 (dále jen poskytovatel).
 2. Uživatelem je fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba (dále jen uživatel)
 3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je využívání služeb webové aplikace Voltaico provozované na webové adrese voltaico.cz.
 4. Aplikací se rozumí webová nebo mobilní aplikace určená k vyhledávání recenzí či jejich zadávání Uživatelem. Stejně tak je Aplikací myšlena i webová nebo mobilní aplikace určená Uživatelům ke správě údajů o jejich podnikání či jejich propagaci v Aplikaci.
 5. Účtem se rozumí neveřejná část aplikace určená pro správu údajů o podnikatelském subjektu, který má profil viditelný v Aplikaci
 6. Zrušením účtu se rozumí nenávratné smazání Uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem vyjma kontaktních informací získaných z veřejných rejstříků a od uživatele (kontaktní údaje na podnikatele či logo firmy).

2. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je povinen při registraci, vyplňování recenze či při využití dalších služeb poskytovat pravdivé kontaktní údaje a v příměřené míře je v případě registrace Účtu udržovat aktuální.
 2. Uživatel uděluje souhlas, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas ale může uživatel kdykoliv odvolat.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že mu Poskytovatel v rámci využívání aplikace může zasílat notifikační zprávy na e-mailovou adresu či telefonní číslo zadané při registraci do Účtu. Tento souhlas není možné odvolat, jelikož jsou tyto notifikace nutné pro přiměřené informování Uživatele o změnách v jeho účtu či zasílání daňových dokladů k zaplaceným službám.
 4. Uživatel je povinen chránit přístupová jména a hesla ke službám, jež mu Poskytovatel umožní využívat. Stejně tak je uživatel povinen chránit tato data před zneužitím třetí stranou. V případě zneužití přístupových údajů jako jsou jména, hesla a další údaje nenese Poskytovatel za jejich zneužití odpovědnost.
 5. Uživatel se zavazuje neposkytovat přístup třetím osobám k aplikaci bez souhlasu Poskytovatele.
 6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za obsah a data, které v rámci Aplikace nahrává, zpracovává či ukládá.
 7. Uživatel se zavazuje využívat poskytnutou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.
 8. Uživatel se zavazuje, že k veškerým jím nahraným souborům jako jsou dokumenty, fotografie a další soubory má autorská práva a je oprávněný je poskytnout Poskytovateli.
 9. Uživatel se zavazuje, že v případě aktivace placených služeb bude platit stanovenou částku dle platných tarifů řádně a včas.
 10. Uživatel má právo kdykoliv Zrušit účet u Poskytovatele. V tomto případě budou všechna data uživatele mimo těch veřejných ihned po Zrušení účtu smazána. V případě, že Uživatel využívá placených služeb Poskytovatele, souhlasí s tím, že v případě Zrušení účtu dojde i k ukončení těchto služeb bez nároku na vrácení uhrazených poplatků na další období.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje, že umožní Uživateli nepřetrežitý přístup do Aplikace.
 2. Poskytovatel neporuší povinnost zajistit nepřetržitý přístup do Aplikace v případě, kdy není přerušení provozu vzniklé z objektivních důvodů (například výpadek připojení k internetu, útok na infrastrukturu poskytovatele, poškození či závada na technických prostředcích Poskytovatele apod.).
 3. Poskytovatel je povinen v případě plánovaných odstávek služby s předstihem informovat Uživatele dostatečným způsobem o době odstávky aplikace.
 4. Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který porušil tyto Obchodní podmínky či se snažil narušit chod Aplikace či ji veřejně jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno.
 5. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, a to například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu voltaico.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.
 6. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo kdykoliv zrušit účet.

4. Poplatky za služby

 1. Cena služeb serveru Voltaico.cz je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů zveřejněného na internetové adrese: https://voltaico.cz/tarify/.
 2. Úhrady za využívání Aplikace jsou prováděny předem na základě vystavené zálohové faktury. Úhrady jsou nevratné.
 3. Poskytovatel je oprávněn po předchozím upozornění uživatele v Aplikaci kdykoliv měnit podmínky, funkce a ceny nabízených služeb (tarifů). Pokud uživatel se změnou funkcí, cen nebo podmínek nesouhlasí má právo od této Smlouvy odstoupit a svůj Zrušit účet v Aplikaci.
 4. Poskytovatel standardně nabízí vystavení faktur za používání aplikace v měsíční či roční periodě. Uživatel může o změnu této periody požádat přímo v Aplikaci Poskytovatele před vytvořením zálohové faktury.
 5. Poskytovatel má právo omezit funkce Aplikace Uživateli, který je v prodlení s platbou za používání aplikace déle než tři kalendářní dny.
 6. Poskytovatel má právo kdykoliv zastavit automatické procesy zajišťující vystavování a odesílání zálohových faktur či zasílání upomínek na úhradu.

5. Používání aplikace Moje firma

 1. Poskytovatel umožňuje oprávněným Uživatelům v přístupu k Aplikaci jejíž součást umožňuje úpravu informací o dodavatelích, kteří poskytují služby v oblasti fotovoltaických a solárních řešení (dále jen aplikace „Moje firma)“.
 2. Oprávněným uživatelem se může stát každý Uživatel, který ověří svou identitu prostřednictvím systému Datových schránek provozovaných Českou poštou, s.p..
 3. Uživatel může zažádat o práva k Aplikaci Moje firma pouze, pokud je oprávněným zástupcem fyzické osoby podnikající či právnické osoby.
 4. Oprávněný zástupce fyzické osoby podnikající může požádat Poskytovatele o zaslání ověřovacího kódu prostřednictvím systému Datových schránek.
 5. Pokud Uživatel zadá do Aplikace správný ověřovací kód, který Poskytovatel zaslal do Datové schránky subjektu ke kterému si Uživatel požádal o přístup, bude mu Poskytovatelem udělen přístup do Aplikace Moje firma a ke správě údajů subjektu.
 6. Uživatel se zavazuje, že veškeré kontaktní informace poskytnuté v rámci Aplikace Moje firma může Poskytovatel zveřejnit na profilu Oprávněného uživatele.

6. Vytváření a úprava recenzí

 1. Poskytovatel umožňuje Uživatelům vkládání a editaci recenzí na služby dodavatelů fotovoltaických a solárních řešení v Aplikaci.
 2. Uživatelé se zavazují, že veškeré vložené informace do Aplikace Poskytovatele se zakládají na vlastních zkušenostech s dodavatelem (fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou).
 3. Uživatel se zavazuje, že nevloží do Aplikace žádné informace, které by hodnotily služby třetí strany bez toho, aniž by s nimi měl Uživatel vlastní zkušenost získanou nákupem služeb.
 4. Poskytovatel se zavazuje kontrolovat recenze dle základních instrukcí pro recenze zveřejňovaných na Voltaico.cz dle dokumentu na internetové adrese: https://voltaico.cz/napoveda/?ID=c93ee6e9-9fb0-11ed-98dc-f49e3d56f5cc.
 5. Uživatel se zavazuje, že má k veškerým informacím, souborům či fotografiím poskytnutým Poskytovateli právo k jejich užívání a zveřejnění
 6. Uživatel nahráním souborů, fotografií či vložením textů recenze souhlasí s jejich uložením Poskytovatelem a zároveň mu k nim uděluje licenci k dalšímu užívání (například využití fotografií z recenze pro propagaci Poskytovatele či další využití fotografií a textů recenze pro propagaci a hodnocení třetí strany).
 7. Uživatel má právo vylepšit svou recenzi dodavatele a zvýšit tím její hodnotu vložením smlouvy s dodavatelem (třetí osobou) do Aplikace poskytovatele.
 8. Uživatel nahráním smlouvy s třetí osobou do systému Poskytovatele přebírá odpovědnost za využití této smlouvy Poskytovatelem.
 9. Poskytovatel se zavazuje, že smlouvu s třetím subjektem, kterou mu Uživatel poskytne prostřednictvím Aplikace využije pouze a výhradně k ověření autenticity recenze Uživatele a následně ji neprodleně odstraní ze všech svých technických zařízení.
 10. Uživatel vložením smlouvy do Aplikace souhlasí s podmínkami uložení smlouvy, které mu Poskytovatel zpřístupnil na webové adrese: https://voltaico.cz/docs/podminky-ulozeni-smlouvy.pdf.

7. Tarify a fakturace

 1. Poskytovatel se zavazuje umožnit přístup k aplikaci Moje firma všem subjektům, kteří projdou ověřením prostřednictvím systému Datových schránek (viz odstavec 5).
 2. Uživatelé mohou přístup do Aplikace Moje firma využít zdarma v rámci jednoho z tarifů, které poskytovatel nabízí (viz odstavec 4)
 3. Uživatelé mohou mimo bezplatných funkcí využít i funkce placené při výběru jednoho ze dvou placených tarifů dle odstavce 4, bodu 1
 4. Uživatel má právo v případě první úhrady tarifu požádat Poskytovatele do 14 kalendářních dnů od úhrady služby o zrušení služby a vrácení celé uhrazené částky za službu.

8. Reklamace služby

 1. Uživatel je oprávněn kdykoliv reklamovat služby dodané Poskytovatelem v případě, kdy využívá služeb nabízených za úplatu (tarify Pokročilý nebo Premium)
 2. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem
 3. Příjem a odesílání všech písemností probíhá vždy pouze elektronickým způsobem. Elektronicky jsou Uživateli poskytovány i všechny doklady včetně faktur
 4. Reklamace může Uživatel uplatnit zasláním e-mailu na adresu reklamace@voltaico.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Voltaico.cz
 5. Poskytovatel se zavazuje řešit všechny reklamace služby bez odkladu a dle svého uvážení v případě oprávněné reklamace. Poskytovatel může oprávněné reklamace služby vyřešit poskytnutím bezplatného období využívání standardně placeného tarifu či jiným způsobem dle svého uvážení.

9. Ochrana osobních údajů a cookies

 1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují podmínky ochrany osobních údajů. Využívání takzvaných souborů cookies následně upravují podmínky cookies

10. Rozhodné právo

 1. Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany volí jako rozhodné právo právo České republiky
 2. Určují, že k rozhodování jsou příslušené české soudy
 3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

11. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou účinné počínaje 5. 2. 2023